Δομή & Λειτουργία

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ είναι Αστική Μη- Κερδοσκοπική εταιρεία των νησιωτικών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, που συστάθηκε το 2006. Διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και επταμελές  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία, εκτός από εκείνα που, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, αποφασίζονται από το Δ.Σ.

Το Δ.Σ., μετά την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του, είναι να ορίζει τον Γενικό Διευθυντή,  να συγκαλεί και να καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, συμβάλλοντας στη προώθηση και εκπλήρωση των στόχων του Δικτύου.

Οι πόροι του Δικτύου προέρχονται από εισφορές των μελών του, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις, κοινοτικά και άλλα προγράμματα.