Δημιουργία βάσης ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων των νησιών του Ιονίου και του Αιγαίου

Τίτλος πρόσκλησης: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων
Διάρκεια έργου: Δεκέμβριος 2018 – Νοέμβριος 2019
Π/Υ: 49.940€
Ρόλος: Συντήρηση και λειτουργία της επικαιροποιημένης Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Δεδομένων
Φορέας Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Δεδομένων για όλα τα Ελληνικά νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας. Το έργο αφορά ουσιαστικά στη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου βάσης δεδομένων (πλατφόρμα) με κοινά πρότυπα και πρωτόκολλα, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ δεδομένων και υπηρεσιών.

Η Πύλη αυτή θα χρησιμοποιήσει την υφιστάμενη Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων του Δικτύου ΔΑΦΝΗ και θα σε πλήρη συμμόρφωση με τις επιταγές της Οδηγίας Inspire και του Ν.3882/2010.

Η βασική φιλοσοφία του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε περιβαλλοντικά/γεωχωρικά δεδομένα σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών (πολίτες, φορείς Δημόσιας Διοίκησης, εκπαιδευτικούς φορείς και λοιπούς ενδιαφερομένους), μέσα από εύχρηστα και παραστατικά εργαλεία (χάρτες, νομικά κείμενα, διοικητικές αποφάσεις κτλ.) που θα συνοδεύονται από οπτικο-ακουστικό υλικό.

Στόχος του έργου είναι η παροχή της δυνατότητας στους χρήστες να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό της Πύλης, παρεμβαίνοντας με σχόλια και προτάσεις σε ό,τι αφορά στην πληρότητα των πληροφοριών. Επίσης, να διατυπώνουν τεκμηριωμένα διαφορετικές απόψεις σε αποφάσεις της διοίκησης, οι οποίες αναφέρονται στα γεωχωρικά/περιβαλλοντικά δεδομένα. Απώτερος σκοπός του έργου είναι να δημιουργήσει σχέσεις συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλους φορείς (πχ. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.ά.).

Η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων στοχεύει στην εύκολη πρόσβαση διαλειτουργικών χωρικών πληροφοριών, δηλαδή στη δυνατότητα συνδυασμού γεωχωρικών δεδομένων χωρίς επανειλημμένη παρέμβαση του χειριστή, ώστε να επιτυγχάνεται συνεκτικό αποτέλεσμα και να ενισχύεται η προστιθέμενη αξία των συνόλων των δεδομένων και των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η Πύλη επενδύει στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αναπτύσσοντας εφαρμογές και λογισμικά δικτυακών υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων που βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα για ελεύθερη διάθεση. Τέλος, στους πρωτεύοντες στόχους της Πύλης εντάσσεται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των παρεχομένων πληροφοριών που έχουν γεωγραφική αναφορά, προς ένα μεγάλο αριθμό κατοίκων και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με δυνατότητα διαδραστικότητας δηλαδή υποδοχή σχολίων, ερωτήσεων, οδηγό βοήθειας χρήσης της Πύλης, εκπαιδευτικού υλικού κλπ.