Μέλη

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ μετρά σήμερα 52 μέλη, εκ των οποίων 48 νησιωτικοί Δήμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο, οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, καθώς και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.

Τα οφέλη συμμετοχής στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συνοψίζονται ως εξής:

Πολιτική για τα νησιά

 • Προώθηση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο προτάσεων νησιωτικής πολιτικής
 • Συνέργειες με Ευρωπαϊκά νησιά για την από κοινού προώθηση ζητημάτων νησιωτικής πολιτικής, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά εμπειρίας
 • Αποδοτική συνεργασία μεταξύ ΟΤΑ, καθώς και με την κεντρική διοίκηση

Τεχνική υποστήριξη

 • Ωρίμανση έργων για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων
 • Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις για υποστήριξη των μελών του
 • Επίτευξη οικονομιών κλίμακας για έργα που αφορούν περισσότερους από έναν Δήμους
 • Κατάρτιση στελεχών ΟΤΑ σε θέματα νέων τεχνολογιών, χρηματοδοτικών εργαλείων νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου

Δικτύωση

 • Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ΟΤΑ από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, προσκλήσεις και προγράμματα
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση συμμετοχικού σχεδιασμού και διαβούλευσης
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια για προβολή δράσεων των μελών και ενημέρωση για θέματα ενδιαφέροντος του Δικτύου

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα

 • Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για υλοποίηση επιδεικτικών έργων καινοτομίας στα μέλη του.
 • Λειτουργεί ως επίσημος φορέας προώθησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια
  και του Συμφώνου των Νησιών.
 • Απόκτηση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε συνεργασία με λοιπούς Ευρωπαϊκούς φορείς.
ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ