Προφίλ

Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) είναι μία Αστική, Μη-Κερδοσκοπική εταιρεία των νησιωτικών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Συστάθηκε το 2006, με στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών και την ενεργοποίηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο, το οποίο να βασίζεται στην αειφόρο και έξυπνη διαχείριση των φυσικών πόρων και υποδομών, στον βιώσιμο τουρισμό αξιοποιώντας τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους των νησιών και στη λειτουργική διασύνδεση του πρωτογενούς με το δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Το ΔΑΦΝΗ μετρά σήμερα 56 μέλη, εκ των οποίων 52 νησιωτικοί Δήμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο, οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, καθώς και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων. Χάρη στη συστηματική και πολυσχιδή του δράση και το εύρος των συνεργασιών που έχει αναπτύξει, το ΔΑΦΝΗ αναγνωρίζεται ως ένας αληθινός σύμμαχος των νησιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό διότι διαθέτει άρτια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, βαθιά γνώση των τοπικών αναγκών και της αναπτυξιακής δυναμικής των νησιών, καθώς και προσήλωση, διαχρονικά, στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων που απαντούν σε διαπιστωμένες ανάγκες του κάθε νησιού ξεχωριστά.

Το ΔΑΦΝΗ:

  • συμμετέχει, ως εταίρος ή συνεργαζόμενος εταίρος, σε σημαντικό αριθμό εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων, εξασφαλίζοντας πόρους για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την υλοποίηση δράσεων και έργων προς όφελος των μελών του,
  • λειτουργεί ως επίσημος φορέας προώθησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και τη Ενέργεια και του Συμφώνου των Νησιών, έχοντας εκπονήσει περισσότερα από 30 Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας,
  • συντονίζει από το 2016 την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά», την οποία υποστηρίζουν πάνω από 200 νησιωτικές αρχές, δίκτυα νησιών και φορείς από όλη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας τη δυναμική των νησιών να λειτουργήσουν ως προνομιακά πεδία υλοποίησης ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης.

Όραμα

Η μετάβαση των νησιών σε ένα βιώσιμο μοντέλο τοπικής ανάπτυξης, που αξιοποιεί το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των νησιών, προς όφελος μίας ισόρροπης τοπικής ανάπτυξης που παράγει πλούτο μακροπρόθεσμα και εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα ζωής τόσο για τους νησιώτες όσο και για τους επισκέπτες των νησιών.

Στόχος

Η υποστήριξη,η ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ευαισθητοποίηση και ενεργός συμμετοχή των πολιτών στην υλοποίηση έργων με θετικό πρόσημο για την τοπική ανάπτυξη σε τομείς όπως: πράσινη ενέργεια, περιβάλλον, βιώσιμος τουρισμός, κυκλική οικονομία, βιώσιμη κινητικότητα, εκπαίδευση και απασχόληση.

Δομή & Λειτουργία

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ είναι Αστική Μη- Κερδοσκοπική εταιρεία των νησιωτικών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, που συστάθηκε το 2006. Διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και επταμελές  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία, εκτός από εκείνα που, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, αποφασίζονται από το Δ.Σ.

Το Δ.Σ., μετά την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του, είναι να ορίζει τον Γενικό Διευθυντή,  να συγκαλεί και να καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, συμβάλλοντας στη προώθηση και εκπλήρωση των στόχων του Δικτύου.

Οι πόροι του Δικτύου προέρχονται από εισφορές των μελών του, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις, κοινοτικά και άλλα προγράμματα.

Το ∆ΑΦΝΗ σε αριθμούς

0
ΚΑΤΟΙΚΟΙ
0
ΜΕΛΗ
0
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ
0
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ
0
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ