Λοιπά έργα

Πέρα από τα Ευρωπαϊκά, το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ υλοποιεί σειρά έργων με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για τα μέλη του συνολικά, καθώς και για επιμέρους νησιά, αντλώντας από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.

Κύθνος – «έξυπνο» νησί

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 8 εκ. ευρώ το «Κύθνος – Έξυπνο Νησί» είναι το μεγαλύτερο έργο τεχνολογικής καινοτομίας που έχει εφαρμοστεί ποτέ στον Ελληνικό νησιωτικό χώρο και ως τέτοιο θα αποτελέσει έργο ορόσημο για τη χώρα αλλά και την διεθνή κοινότητα.

Μελέτη τυπολόγησης Ελληνικών νησιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και καινοτομίας

Αντικείμενο της μελέτης είναι να παράξει μια ενδελεχή τυπολόγηση του συνόλου του Ελληνικού νησιωτικού χώρου, μέσω της ανάλυσης των ιδιαίτερων πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των διαφόρων νησιών.

Δημιουργία βάσης ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων των νησιών του Ιονίου και του Αιγαίου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Δεδομένων για όλα τα Ελληνικά νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας. Το έργο αφορά ουσιαστικά στη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου βάσης δεδομένων (πλατφόρμα) με κοινά πρότυπα και πρωτόκολλα, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ δεδομένων και υπηρεσιών.

Πολίτες και μαθητές συνεργούν για την παραγωγή πράσινης ενέργειας σε νησιά

Στο πλαίσιο του έργου θα οργανωθούν πρακτικά εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, σε συνεργασία με τους Δήμους που συμμετέχουν στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και με την ενεργό συμμετοχή πολιτών, δασκάλων και μαθητών των νησιών.