Συνεργαζόμενοι φορείς

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συνεργάζεται με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου

Το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) είναι Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρεία που ίδρυσε το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ το 2008, μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σύσταση ενεργειακών γραφείων στις Ευρωπαϊκές περιφέρειες, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα. Καταστατικός στόχος του ΕΠΕΓΑ είναι να παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την ωρίμανση και υλοποίηση καινοτόμων έργων σε νησιά και Δίκτυα αυτών.

 • null

  www.aegean-energy.gr

ΜΟΔ Α.Ε.

Η συνεργασία των δύο φορέων επισφραγίστηκε με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στις 17 Οκτωβρίου 2017. Με αφετηρία το κοινό όραμα για την τοπική ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία των νησιών, η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων τη συνεργασία για εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των νησιωτικών ΟΤΑ, τη δημιουργία προδιαγραφών για εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και έργων στο νησιωτικό χώρο, τη λειτουργία helpdesk για την υποστήριξη των νησιωτικών ΟΤΑ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων. Εγγύηση για την αποδοτική συνεργασία αποτελεί η συμπληρωματικότητα των δύο φορέων: το ΔΑΦΝΗ γνωρίζει καλά τις τοπικές συνθήκες, τις ανάγκες και την αναπτυξιακή δυναμική των Ελληνικών νησιών, ενώ η ΜΟΔ κατέχει μακρά εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη μικρών Δήμων καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία και τη μεθοδολογία για να συμβάλλει στην ωρίμανση έργων με προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία των νησιών.

 • null

  www.mou.gr

ΕΟΑΕΝ

Η συνεργασία μεταξύ του Δικτύου ΔΑΦΝΗ και του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) επισημοποιήθηκε με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στις 6 Μαϊου 2017 κατά τη διάρκεια της 41ης Γενικής Συνέλευσης του ΕΟΑΕΝ. Το Πρωτόκολλο προβλέπει τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών για την καταγραφή και μελέτη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα νησιά, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και προτάσεων για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική τους ανάπτυξη.

 • null

  www.eoaen.com

GETMAP

Η GETΜAP αποτελεί σημαντικό συνεργάτη του ΔΑΦΝΗ στην ανάπτυξη στρατηγικών και το σχεδιασμό δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης που απαιτούν τη χρήση αξιόπιστων γεωχωρικών εργαλείων και δεδομένων. Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ολοκληρωμένης Υποδομής Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων για τον ελληνικό νησιωτικό χώρο, και η επιστημονική/τεχνική υποστήριξη στην επίλυση γεωχωρικών προβλημάτων.

 • null

  www.getmap.eu

INSULEUR

Στο πλαίσιο διεύρυνσης των συνεργασιών του σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΔΑΦΝΗ συνεργάζεται με το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε.(INSULEUR). Στις 10 Νοεμβρίου 2017 οι δύο φορείς οργάνωσαν από κοινού Δημόσια Ακρόαση στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, για τις Ενεργειακές Κοινότητες και τη συμβολή των σχημάτων αυτών στην ενεργειακή μετάβαση των νησιών.

 • null

  www.insuleur.org

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Από το 2017 το ΔΑΦΝΗ συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, που τελεί υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Γιάννη Σπιλάνη. Η συνεργασία αφορά αφενός στην επικαιροποίηση της μεθοδολογίας παραγωγής των Εκθέσεων και Απόδοσης του Σήματος Αειφορίας στα μέλη του ΔΑΦΝΗ, αφετέρου στην επιστημονική υποστήριξη για την υλοποίηση της Τυπολόγησης των Ελληνικών Νησιών.

 • null

  www.aegean.gr