Ενημέρωση

Η Πολιτική Διακήρυξη για τα Ευρωπαϊκά Νησιά είναι γεγονός!

Η 18η Μαΐου 2017 αποτελεί ορόσημο για τα Ευρωπαϊκά νησιά και για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη μετάβαση της Ευρώπης προς μια οικονομία χαμηλή σε άνθρακα, βιώσιμη και συνεκτική.

Στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Ενέργειας, που έλαβε χώρα στις 18 Μάϊου στη Βαλέτα, εκπρόσωποι 14 Κρατών Μελών, και συγκεκριμένα από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Κροατία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Φιλανδία, την Εσθονία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Δανία και τη Σουηδία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνυπέγραψαν την Πολιτική Διακήρυξη για την πρωτοβουλία “Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά”. Η Πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια του πακέτου προτάσεων “Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους”, που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Νοέμβριο. Έχει δε ως στόχο να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση των νησιών της Ευρώπης, βοηθώντας τα να μειώσουν την εξάρτησή τους σε εισαγωγές ενέργειας μέσω της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που διαθέτουν και της υιοθέτησης πιο σύγχρονων και καινοτόμων συστημάτων αποθήκευσης και διαχείρισης της ενέργειας.

Συγκεκριμένα τα Κράτη Μέλη εξέφρασαν τη υποστήριξή τους προς την Πρωτοβουλία “Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά” ως ένα σταθερό, μακροπρόθεσμό πλαίσιο που θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση – από ιδιώτες επενδυτές ή/και μόχλευσης με Ευρωπαϊκά κονδύλια – καινοτόμων έργων καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας στα νησιά.

Η εξέλιξη αυτή μας γεμίζει αισιοδοξία και δικαιώνει τη συστηματική προσπάθεια του Δικτύου ΔΑΦΝΗ να αναδείξει σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο τις προκλήσεις όσο και το δυναμικό των νησιών να αποτελέσουν τόπους καινοτομίας, έξυπνης και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Όντας τον τελευταίο χρόνο συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας “Έξυπνα Νησιά”/ Smart Islands Initiative και αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες με φορείς έρευνας και ανάπτυξης του εξωτερικού, το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ κατάφερε να συμβάλλει και αυτό ώστε να ωριμάσουν οι συνθήκες και 14 χώρες, που έχουν νησιά, να υπογράψουν την πολιτική αυτή Διακήρυξη!