Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής [...]
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ