Ενημέρωση

Θέση εργασίας για Ειδικό Ψύξης/ Θέρμανσης Κτιρίων

To Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κύθνος Έξυπνο Νησί» (Kythnos Smart Island) με ακρωνύμιο KSI, το οποίο χρηματοδοτείται από τη SIEMENS, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, «Ειδικό Ψύξης/ Θέρμανσης Κτιρίων» με τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

Η σύμβαση διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της συμβατικής περιόδου του έργου, ήτοι 30/09/2022, με ημερομηνία εκκίνησης την υπογραφή αυτής. Ως τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η έδρα του ΔΑΦΝΗ, ήτοι Αστυδάμαντος 49, 11634, Αθήνα.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΔΑΦΝΗ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@dafninetwork.gr με θέμα «Υποβολή πρότασης για τη θέση Ειδικός Ψύξης/ Θέρμανσης Κτιρίων για το έργο Κύθνος Έξυπνο Νησί» επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα που περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 08-04-2022 στις 15:00

**Λόγω μειωμένου ανταγωνισμού, η προθεσμία υποβολής αίτησης για την προκήρυξη της θέσης του «Ειδικού Ψύξης/ Θέρμανσης κτιρίων παρατείνεται έως την Παρασκευή 15.04.2022 και ώρα 15:00.