Ενημέρωση

Θέση εργασίας για Ειδικό Υδατικών Πόρων στο πλαίσιο του έργου «ΚΥΘΝΟΣ ΕΞΥΠΝΟ ΝΗΣΙ» (KYTHNOS SMART ISLAND)

Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κύθνος Έξυπνο Νησί» (Kythnos Smart Island) με ακρωνύμιο KSI, το οποίο χρηματοδοτείται από τη SIEMENS, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, έναν/μια Ειδικό Υδατικών Πόρων στο πλαίσιο Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

Η σύμβαση διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της συμβατικής περιόδου του έργου, ήτοι 30/09/2022, με ημερομηνία εκκίνησης την υπογραφή αυτής. Ως τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η έδρα του ΔΑΦΝΗ, ήτοι Αστυδάμαντος 49, 11634, Αθήνα. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό και χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Η συνολική αμοιβή ορίζεται μέχρι το ποσό των 29.760,00 ευρώ περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ενώ το τελικό ποσό θα είναι ανάλογο των προσόντων του επιλεγέντος ατόμου και της διάρκειας απασχόλησής του μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 10-1-2022 στις 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση θα βρείτε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο.