Ενημέρωση

Θέση εργασίας για οδηγό

To Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κύθνος Έξυπνο Νησί» (Kythnos Smart Island) με ακρωνύμιο KSI, το οποίο χρηματοδοτείται από τη SIEMENS, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διαρκείας του εν λόγω έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κύθνος Έξυπνο Νησί» μέσω Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου.
Τα καθήκοντα του Οδηγού συνίστανται στην εκτέλεση δρομολογίων αποκομιδής διαλεγμένων αποβλήτων, βάσει του προγράμματος που θα εκδώσει ο Υπεύθυνος του Έργου. Ο οδηγός θα απασχολείται 40 ώρες την εβδομάδα σε καθημερινή βάση με διακεκομμένο ωράριο (μεσημέρι και βράδυ). Στον οδηγό θα παρέχονται όλα τα απαραίτητα Μέτρα Ατομικής Προστασίας για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ τα οχήματα που θα χρησιμοποιεί θα είναι ασφαλισμένα με μικτό τύπο ασφάλισης. Ο οδηγός οφείλει να είναι προσεκτικός και να τηρεί
απαρέγκλιτα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο οδηγός ακολουθεί τις οδηγίες του Υπευθύνου Έργου, τόσο ως προς τα δρομολόγια όσο και ως προς άπαντα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου του, ενώ απευθύνεται σε αυτόν για
οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά.
Περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και τα απαραίτητα προσόντα στο παρακάτω αρχείο.