Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Νήσων

Τίτλος πρόσκλησης: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων
Διάρκεια έργου: Δεκέμβριος 2018 – Νοέμβριος 2019
Π/Υ: 49.940€
Ρόλος: Συντήρηση και λειτουργία της επικαιροποιημένης Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Δεδομένων
Φορέας Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο

Η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ)  Νήσων είναι μία διαδικτυακή πύλη ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων για τον ελληνικό νησιωτικό χώρο, σύμφωνη με τις προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE (INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community) και του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22-09- 2010) περί «Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών».

Η πρόσβαση στην ΥΓΕΠ είναι ελεύθερη, παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης και αξιοποίησης των δεδομένων, ενώ οι χρήστες μπορούν να κάνουν σχετικές γεωαναφερμένες υποδείξεις και σχόλια επί του περιεχομένου. Η ΥΓΕΠ Νήσων περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων με γεωχωρική αναφορά που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με βασικές υποδομές, το περιβάλλον, την χωροταξία και την τοπική ανάπτυξη. Η ΥΓΕΠ Νήσων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, στην έρευνα και στη διαμόρφωση αναπτυξιακής νησιωτικής πολιτικής.

Το ΔΑΦΝΗ είναι υπεύθυνο για τον διαρκή εμπλουτισμό και τη διαχείριση της πλατφόρμας.

Για την είσοδο στην εφαρμογή: www.gisislands.gr