Ενημέρωση

Θέση εργασίας για Ειδικό Απορριμμάτων στο πλαίσιο του έργου LIFE IP CEI Greece

To Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» με ακρωνύμιο LIFE IP CEI Greece, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο, προτίθεται να απασχολήσει ως έκτακτο προσωπικό έναν/μια Ειδικό Απορριμμάτων στο πλαίσιο Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

Η σύμβαση διαρκεί μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, ήτοι 31/12/2022, με ημερομηνία εκκίνησης την υπογραφή αυτής. Ως τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η έδρα του ΔΑΦΝΗ, ήτοι Αστυδάμαντος 49, 11634, Αθήνα. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό και χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Η συνολική αμοιβή ορίζεται μέχρι το ποσό των 29.760,00 ευρώ περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ενώ το τελικό ποσό θα είναι ανάλογο των προσόντων του επιλεγέντος ατόμου και της διάρκειας απασχόλησής του μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 7-1-2022 στις 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση θα βρείτε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο.