Ενημέρωση

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια τριών μονάδων αφαλάτωσης για τη νήσο Κύθνο στο πλαίσιο του έργου “Κύθνος Έξυπνο Νησί”.