Ενημέρωση

Μαθητικός διαγωνισμός: Τα νησιά μας, φάροι βιώσιμης ανάπτυξης

Ο διαγωνισµός αφορά στην ανάπτυξη καινοτόµων ιδεών για τον σχεδιασµό και υλοποίηση έργων τοπικής  βιώσιµης ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο. Οι µαθητές & µαθήτριες προτείνουν έργα και οι νικήτριες προτάσεις  υλοποιούνται µε την υποστήριξη του ∆ΑΦΝΗ σε συνεργασία µε την νησιωτική τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής τους.

Οι προτάσεις των µαθητών εµπνέονται από τους Στόχους της Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών και από τις αρχές και δεσµεύσεις της ∆ιακήρυξης της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά». Οι 17 στόχοι των Ηνωµένων Εθνών αποτελούν την «Ατζέντα 2030» σύµφωνα µε την οποία, έως το 2030 όλες οι χώρες θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα νησιά που έχουν υπογράψει τη ∆ιακήρυξη των «Έξυπνων Νησιών» δεσµεύονται να ακολουθήσουν ένα ολοκληρωµένο, κυκλικό και βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης των νησιών τους καθιστώντας τα καλά υποδείγµατα, ή αλλιώς «φάρους», βιώσιµης ανάπτυξης.

Κεντρικός στόχος του διαγωνισµού είναι οι µαθητές & µαθήτριες να αξιοποιήσουν βιωµατικά τη γνώση που λαµβάνουν στο σχολείο, αλλά και να εµπνευστούν από την Ατζέντα του 2030 και τη ∆ιακήρυξη της Πρωτοβουλίας “Έξυπνα Νησιά” ώστε να συµβάλουν ενεργά στο σχεδιασµό έργων κοινής ωφέλειας, τα οποία  δύναται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους στον τόπο που ζουν και µεγαλώνουν.
Επιπλέον, ο διαγωνισµός στοχεύει στη σύνδεση του σχολείου µε την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε αφενός οι µαθητές να αντιληφθούν τον τρόπο και τις προκλήσεις υλοποίησης έργων, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση να αφουγκραστεί και εν δυνάµει να υιοθετήσει προτάσεις από τους νέους ενεργούς πολίτες των νησιών.

Ο διαγωνισμός σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το ΔΑΦΝΗ, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, ενώ έχει εγκριθεί από το  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ15/163900/Δ2).

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα: education.dafninetwork.gr