Ενημέρωση

Θέση εργασίας για Μηχανικό ΤΕ/ΠΕ

To Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μήλου στην «Εκπόνηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (masterplan) και γεωχωρικής αποτύπωσης και χαρτογράφησης των υποδομών και συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με τίτλο : Μηχανικός TE/ΠΕ εμπειρίας κάτω των 10 ετών.

Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης είναι η κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) και του Δήμου Μήλου και για το μέρος που αφορά στο ΔΑΦΝΗ, ως συμβαλλόμενο μέρος της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, για τη θέση  αυτή στα παραδοτέα όπως περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η σύμβαση διαρκεί έως 31/05/2023, με ημερομηνία εκκίνησης την υπογραφή αυτής. Ως τόπος εκτέλεσης της κάθε σύμβασης ορίζεται η έδρα του ΔΑΦΝΗ, ήτοι Αστυδάμαντος 49, 11634, Αθήνα.
Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΔΑΦΝΗ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προγραμματικής.

Τα υποψήφια άτομα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@dafninetwork.gr με θέμα «Υποβολή πρότασης για τη θέση Μηχανικός στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μήλου στην «Εκπόνηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (masterplan) και γεωχωρικής αποτύπωσης και χαρτογράφησης των υποδομών και συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων, επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και τη διαδικασία υποβολής, στο συνημμένο αρχείο.