Ενημέρωση

Θέση εργασίας για Ειδικoύς Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου “Κύθνος Έξυπνο Νησί”

Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κύθνος Έξυπνο Νησί» (Kythnos Smart Island) με ακρωνύμιο KSI, το οποίο χρηματοδοτείται από τη SIEMENS, προτίθεται να απασχολήσει  έκτακτο προσωπικό με τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού με τίτλο “Ειδικοί Διαχείρισης Αποβλήτων”.

Η κάθε σύμβαση διαρκεί έως 31/12/2022, με ημερομηνία εκκίνησης την υπογραφή αυτής. Ως τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η έδρα του ΔΑΦΝΗ, ήτοι Αστυδάμαντος 49, 11634, Αθήνα. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΔΑΦΝΗ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου ξεκινά από την ημέρα της ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΔΑΦΝΗ, ήτοι την 02-11-2022, και λήγει την 07-11-2022.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση θα βρείτε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο.