Ενημέρωση

Θέση εργασίας για το έργο LIFE IP-Greece

To Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» με ακρωνύμιο LIFE IP CEI Greece, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο, προτίθεται να απασχολήσει ως έκτακτο προσωπικό στο πλαίσιο Σύμβασης Μίσθωσης Έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με τίτλο “Υπεύθυνος παραμετροποίησης πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης”.

Κάθε σύμβαση διαρκεί έως 30/12/2023, με ημερομηνία εκκίνησης την υπογραφή αυτής. Ως τόπος εκτέλεσης της κάθε σύμβασης ορίζεται η έδρα του ΔΑΦΝΗ, ήτοι Αστυδάμαντος 49, 11634, Αθήνα.
Κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΔΑΦΝΗ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. Τα υποψήφια άτομα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@dafninetwork.gr με θέμα «Υποβολή πρότασης για τη θέση «Ειδικός Αποβλήτων και Κυκλικής Οικονομίας για το έργο LIFEIP CEI-Greece» επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα.

Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου ξεκινά από την ημέρα της ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΔΑΦΝΗ, ήτοι την 25-05-2023, και λήγει την 31-05-2023.