Ενημέρωση

Θέση εργασίας για οδηγούς

To Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κύθνος Έξυπνο Νησί» (Kythnos Smart Island) με ακρωνύμιο KSI, το οποίο χρηματοδοτείται από τη SIEMENS, προτίθεται να
απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου. Η σύμβαση διαρκεί μέχρι την 30/09/2022, με ημερομηνία εκκίνησης την υπογραφή αυτής. Ως τόπος
εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η νήσος Κύθνος. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΔΑΦΝΗ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Τα υποψήφια άτομα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@dafninetwork.gr με θέμα «Υποβολή πρότασης για τη θέση Οδηγός για το έργο «Κύθνος Έξυπνο Νησί» επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα.

Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου ξεκινά από την ημέρα της ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΔΑΦΝΗ, ήτοι την 04-07-2022, και λήγει την 11-07-2022 στις 14:00.