Μελέτη τυπολόγησης Ελληνικών νησιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και καινοτομίας

Διάρκεια έργου: 2017 – 2019 (Υπό υλοποίηση)
Π/Υ: 71.920,00€
Ρόλος: Παροχή υποστήριξης στο Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020

Αντικείμενο της μελέτης είναι να παράξει μια ενδελεχή τυπολόγηση του συνόλου του Ελληνικού νησιωτικού χώρου, μέσω της ανάλυσης των ιδιαίτερων πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των διαφόρων νησιών. Απώτερος σκοπός είναι να καταστεί δυνατός ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η υλοποίηση τοπικών καινοτόμων στρατηγικών ανάπτυξης σε «παραδειγματικά» νησιά που μπορούν να αναπαραχθούν στον υπόλοιπο Ελληνικό νησιωτικό χώρο και να εμπνεύσουν άλλες περιοχές της χώρας.

Η μελέτη αποτελείται από δύο φάσεις:

  • 1η φάση – ολοκλήρωση της τυπολογίας των νησιών και περιγραφή της στρατηγικής προσέγγισης για την ολοκληρωμένη και καινοτόμο ανάπτυξη του κάθε τύπου νησιού.
  • 2η φάση – επιλογή κατάλληλων παραδειγματικών νησιών για την πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένων τοπικών καινοτόμων στρατηγικών ανάπτυξης.